• برگزار کننده: شرکت زاگرس سرمای تبریز (پلاریس)
    2019/12/17 03:30 به 2019/12/18 03:30
    تبریز, ایران
    سمینار