فریزر صندوقی 500 لیتری تاپینگ

5,500,000 تومان 5,500,000 تومان 5500000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری طرح جدید

4,470,000 تومان 4,470,000 تومان 4470000.0 IRT

فریزر صندوقی 300 لیتری

3,400,000 تومان 3,400,000 تومان 3400000.0 IRT

فریزر صندوقی 200 لیتری

3,200,000 تومان 3,200,000 تومان 3200000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری

4,370,000 تومان 4,370,000 تومان 4370000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری طرح جدید

3,880,000 تومان 3,880,000 تومان 3880000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری تاج دار

4,600,000 تومان 4,600,000 تومان 4600000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری

3,780,000 تومان 3,780,000 تومان 3780000.0 IRT