فریزر صندوقی 500 لیتری تاپینگ

5,200,000 تومان 5,200,000 تومان 5200000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری طرح جدید

4,300,000 تومان 4,300,000 تومان 4300000.0 IRT

فریزر صندوقی 300 لیتری

3,200,000 تومان 3,200,000 تومان 3200000.0 IRT

فریزر صندوقی 200 لیتری

3,000,000 تومان 3,000,000 تومان 3000000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری

4,150,000 تومان 4,150,000 تومان 4150000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری طرح جدید

3,750,000 تومان 3,750,000 تومان 3750000.0 IRT

فریزر صندوقی 500 لیتری تاج دار

4,400,000 تومان 4,400,000 تومان 4400000.0 IRT

فریزر صندوقی 400 لیتری

3,600,000 تومان 3,600,000 تومان 3600000.0 IRT